Thời khóa biểu chính thức bậc sau đại học học kỳ I năm học 2019-2020 (đợt 2)

      Phòng Đào tạo kính gửi tới các đơn vị trong trường, học viên cao học và nghiên cứu sinh “Thời khóa biểu dự kiến bậc sau đại học học kỳ I năm học 2019-2020” (đợt 2). Kính đề nghị các cán bộ giảng dạy và học viên cao học, nghiên cứu sinh lưu ý một số thông tin sau:

       1. Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày ngày 12/11/2019 ÷ 20/01/2020.

       2. Thời gian thi từ ngày 10/02/2020 ÷ 17/02/2020.

       3. Thời gian đăng ký môn học: từ ngày 04/11/2019 ÷ 11/11/2019.

      4. Thời gian điều chỉnh đăng ký học: từ ngày 12/11/2019 ÷ 20/11/2019. Học viên nộp đơn tại Phòng Đào tạo, phòng 105 nhà E3 hoặc gửi email cho chuyên viên phụ trách thời khóa biểu.

     5. Khi thực hiện nếu giảng viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh có ý kiến gì về thời khóa biểu, xin liên hệ trực tiếp với chuyên viên Chu Thị Khánh Huyền, Phòng Đào tạo (024. 37547865, * ctkhuyen@vnu.edu.vn) trước ngày 12/11/2019.

       Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan