Quyết định miễn giảm học phí, học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên các hệ đào tạo chuẩn và hệ chất lượng cao

        Nhà trường ban hành các Quyết định số 1038/QĐ-CTSV và số 1037/QĐ-CTSV ngày 27/10/2017 về việc miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2017-2018 của sinh viên đại học hệ chính quy và hệ chất lượng cao. 

Sinh viên hệ đào tạo chuẩn xem trực tiếp trong Danh sách sinh viên đào tạo chuẩn được miễn giảm học phí

Sinh viên đào tạo chất lượng cao xem trực tiếp trong Danh sách sinh viên đào tạo chất lượng cao miễn giảm học phí

Bài viết liên quan