Quy chế đào tạo đại học tại ĐHQGHN

   Quy chế Đào tạo đại học tại ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 3626/QĐ-ĐHQGHN, ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

   Quy chế này quy định về đào tạo đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội, bao gồm:  chương trình đào tạo; tổ chức đào tạo; hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên; giảng viên, giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập; nghĩa vụ, quyền lợi của sinh viên; kiểm tra, thi và đánh giá kết quả học tập; công nhận tốt nghiệp; tổ chức thực hiện.

   Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị, cá nhân tham gia đào tạo đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

   Xem nội dung Quy chế tại Quyết định số 3626/QĐ-ĐHQGHN.

Bài viết liên quan