Danh sách sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao theo Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2022-2023

   Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quy định về Tổ chức và Hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHQGHN;
   Căn cứ Nghị quyết số 985/NQ-HĐT ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Công nghệ, về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Công nghệ;
    Căn cứ Quyết định số 1102/QĐ-CTSV, ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ ban hành Quy định mức học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học hệ chính quy trong năm học 2022-2023;
    Căn cứ Quyết định số 478/QĐ-KHTC ngày 29 tháng 06 năm 2022 và Quyết định số 1145/QĐ-KHTC ngày 22 tháng 11 năm 2022, của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ, về việc trích lập quỹ học bổng KKHT cho sinh viên từ nguồn thu học phí;
    Căn cứ Kết luận của Hội đồng Thi đua Khen thưởng và Kỷ luật sinh viên Trường Đại học Công nghệ họp ngày 23 tháng 11 năm 2022;
   Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác Sinh viên.
   Nhà trường ban hành Quyết định số 1185 /QĐ-CTSV về việc cấp học bổng khuyến khích học tập 5 tháng học kỳ I năm học 2022-2023 cho các sinh viên (Danh sách) thuộc chương trình đào tạo chất lượng cao theo Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT, thỏa mãn đồng thời 4 điều kiện sau đây trong học kỳ II năm học 2021- 2022:
    1. Kết quả học tập đạt loại Giỏi trở lên, rèn luyện loại Tốt trở lên,
    2. Không có học phần nào bị điểm dưới B.
    3. Sinh viên hoàn thành ít nhất 14 tín chỉ.
   4. Số sinh viên được nhận học bổng dựa trên 8% nguồn thực thu học phí đại học, chương trình đào tạo chất lượng cao theo Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT, theo chương trình học, ngành học, khóa học, trong học kỳ II năm học 2021-2022.
    Học bổng khuyến khích học tập được cấp theo định mức:

Chương trình đào tạo Mức học bổng/sinh viên/1 tháng
Loại Xuất sắc Loại Giỏi
Chất lượng cao theo Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT 3,700,000 3,500,000

Nhà trường sẽ làm thủ tục chuyển tiền học bổng KKHT vào tài khoản BIDV của sinh viên (tài khoản cấp từ đầu khóa học).

Bài viết liên quan