Nộp học phí học kỳ II năm học 2019-2020 và các khoản nợ (nếu có) của NCS, HVCH

    Nhà trường đã ban hành các Quyết định về việc thu học phí của học viên cao học và nghiên cứu sinh các khoá; ngoài ra hiện nay vẫn còn một số học viên cao học và nghiên cứu sinh (sau đây gọi tắt là người học) còn có các khoản nợ học phí (DS thu HP HK2-19-20_HVCH, DS thu HP HK2-19-20_NCS). Nhà trường thông báo về hình thức và thời hạn nộp học phí như sau:

I. Hình thức nộp

       Người học nộp học phí qua Ngân hàng theo 1 trong 2 cách sau:

     1. Người học nộp vào tài khoản (TK) cá nhân của người học mở tại Ngân hàng BIDV Cầu Giấy, số dư tối thiểu là 50.000 đồng + số tiền phải nộp theo danh sách.
      2. Người học có thể chuyển khoản trực tiếp vào TK thu học phí của Nhà trường theo thông tin như sau:

– Tên người nhận: Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

– Số Tài khoản: 215 100 014 091 00

– Ngân hàng BIDV, chi nhánh Cầu Giấy, Hà Nội

– Nội dung bắt buộc: Mã HVCH/NCS. Họ tên. HP SĐH 2020

II. Thời hạn nộp: từ 28/4/2020 đến 31/5/2020

       Nếu có thắc mắc về số tiền phải nộp, đề nghị liên hệ tại phòng 101 nhà E3 (bộ phận thu học phí).

     Sau ngày 31/5/2020, người học nào vẫn chưa thực hiện nộp học phí theo yêu cầu sẽ không được dự thi các học phần đã học trong học kỳ II, năm học 2019-2020 (đối với học viên cao học), không được báo cáo tiến độ (đối với nghiên cứu sinh) đồng thời không được xét các loại học bổng và không được cung cấp các dịch vụ tại Trường.  

      Trân trọng thông báo.

Bài viết liên quan