Một số văn bản, biểu mẫu

Nhà trường cung cấp một số văn bản, biểu mẫu dành cho người học:

1. Giấy chứng nhận là học viên cao học, nghiên cứu sinh

2. Đơn xin đổi chuyên ngành đào tạo

3. Đơn xin hoãn thi

4. Đơn xin tiếp tục học tập

5. Đơn xin xem lại bài thi

      6. Học viên làm Đơn xin thôi học và hoàn thiện Phiếu thanh toán nộp tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3), Phòng CTSV sẽ tính toán số tiền học phí tương ứng mà học viên phải hoàn thiện trước khi thôi học, sau đó học viên nộp tiền tại Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng KH-TC xác nhận vào đơn là học viên đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì Nhà trường sẽ ra quyết định thôi học cho học viên.

      7. Học viên làm Đơn xin nghỉ học có thời hạn và nộp kèm với Bảng điểm học tập (trong trường hợp xin nghỉ vì lý do cá nhân) tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3), Phòng CTSV sẽ tính toán số tiền học phí tương ứng mà học viên phải hoàn thiện trước khi ngừng/nghỉ, sau đó học viên nộp tiền tại Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng KH-TC xác nhận vào đơn là học viên đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì Nhà trường sẽ ra quyết định ngừng/nghỉ cho học viên

8. Giấy cam đoan làm mất thẻ trước khi làm thủ tục bảo vệ

9. Đơn đăng ký-điều chỉnh môn học

10. Đơn xin miễn học môn ngoại ngữ

11. Đơn xin đi nước ngoài

12. Đơn xin miễn học tiếng Anh cơ bản

Bài viết liên quan