Khung chương trình đào tạo chuẩn bậc đại học ngành Trí tuệ nhân tạo

Chương trình đào tạo chuẩn bậc đại học ngành Trí tuệ nhân tạo có mục tiêu đào tạo cụ thể:

1Mục tiêu chung

      Mục tiêu của chương trình Trí tuệ nhân tạo (TTNT) tại Trường ĐHCN, ĐHQGHN là đào tạo nguồn nhân lực đại học có trình độ cao về chuyên môn, có năng lực phát triển các hệ thống TTNT và phân tích dữ liệu tiên tiến, có khả năng làm việc trong các doanh nghiệp lớn ở Việt Nam cũng như các nước trong khu vực, đáp ứng nhu cầu của xã hội về nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu.

2. Chuẩn đầu ra

2.1. Về kiến thức

      K1. Vận dụng thành thạo kiến thức nền tảng về toán, khoa học và kỹ thuật máy tính trong xây dựng các hệ thống phần mềm;

      K2. Vận dụng thành thạo kiến thức cơ sở ngành về trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu trong các hệ thống thông minh;

      K3. Phân tích kiến thức chuyên ngành về trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu trong xử lý dữ liệu liên ngành;

      K4. Vận dụng kiến thức cơ bản về vật lý trong thực tiễn cuộc sống và công việc chuyên môn;

      K5. Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật trong việc tuân thủ chính sách, pháp luật và có trách nhiệm xã hội;

     K6. Vận dụng kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn.

2.2. Về kỹ năng

    S1. Nhận dạng, phát biểu các vấn đề trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu (TTNT&KHDL) phức tạp, liên ngành;

    S2. Đề xuất giải pháp giải quyết các vấn đề TTNT&KHDL phức tạp, liên ngành;

    S3. Thiết kế giải pháp TTNT&KHDL;

    S4. Thực thi giải pháp TTNT&KHDL;

    S5. Đánh giá giải pháp TTNT&KHDL;

    S6. Bảo trì giải pháp TTNT&KHDL;

    S7. Vận dụng thành thạo kỹ năng số đáp ứng yêu cầu học tập và công việc;

    S8.  Giao tiếp hiệu quả trong môi trường chuyên nghiệp;

    S9. Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động của nhóm;

    S10. Vận dụng các kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác;

    S11. Đạt năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;

    S12. Tự học sử dụng các chiến lược học tập phù hợp.

     Xem nội dung khung chương trình chi tiết tại QD ban hanh CTDT nganh Tri tue nhan tao

Bài viết liên quan