Tổ chức “Tuần lễ hội nhập sinh viên” năm học 2022-2023

    Căn cứ Kế hoạch học tập năm học 2022-2023 của Trường Đại học Công nghệ và thực hiện Công văn số 2583/HD-ĐHQGHN ngày 2 tháng 8 năm 2022 về việc “Hướng dẫn công tác Sinh viên năm học 2022-2023” của ĐHQGHN, Nhà trường thông báo kế hoạch học tập trong “Tuần lễ hội nhập sinh viên” cho khóa QH-2022 (K67) như sau:

1. Mục đích

 • Tạo không khí phấn khởi, tự hào, tâm thế tự tin, hào hứng để sinh viên (SV) khóa QH-2022 bước vào năm học mới 2022-2023, chủ động thích ứng linh hoạt vừa thực hiện nhiệm vụ dạy – học vừabảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh.
 • Giúp sinh viên khóa mới hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – sinh viên thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, về công tác sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐHQGHN và của Nhà trường; phương hướng nhiệm vụ năm học 2022 – 2023.

2. Nội dung

 • Quán triệt tới SV ý thức tự giác, trách nhiệm tiếp tục thực hiện nghiêm các biện
  pháp phòng, chống dịch bệnh; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, các hành vi tiêu cực; thực hiện quy tắc ứng xử văn minh trong trường học gắn với các nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân, đơn vị và ĐHQGHN.
 • Phổ biến nội dung các văn bản pháp quy quan trọng, cập nhật liên quan đến
  quyền lợi, trách nhiệm của SV (chế độ học phí áp dụng cho năm học 2022-2023; các chính sách miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội, chính sách tín dụng đối với SV…).
 • Thông tin về kế hoạch học tập, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học năm học 2022 – 2023.

3. Thời gian, hình thức tổ chức

 • Thời gian: Từ thứ Hai, ngày 3/10/2022 đến thứ Bảy, ngày 8/10/2022
 • Hình thức: Trực tiếp tại Hội trường và các giảng đường (xem trong các Phụ lục 1Phụ lục 2)
  • Tại buổi sinh hoạt cấp trường: Sinh viên được nghe phổ biến các nội dung liên quan đến Nhà trường, công tác đào tạo, công tác sinh viên, các hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên. Sinh viên học chính trị đầu khóa, học sử dụng dịch vụ thư viện và dịch vụ khám chữa bệnh tại ĐHQGHN.
  • Tại buổi làm việc cấp Khoa/Viện/Bộ môn: Ban chủ nhiệm Khoa/Viện/Bộ môn phổ biến các thông tin và giải đáp các thắc mắc liên quan tới chương trình đào tạo, kế hoạch học tập cho sinh viên, giới thiệu về các bộ môn, hướng nghiên cứu, định hướng nghề nghiệp, cơ hội việc làm và thực tập…

4. Yêu cầu

 • Sinh viên có trách nhiệm tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt.
 • Kết thúc “Tuần lễ hội nhập sinh viên” sinh viên phải hiểu và nắm được các nội dung đã được phổ biến.
 • Làm bài thu hoạch theo yêu cầu (xem trong Phụ lục 1).

5. Phân công nhiệm vụ

5.1. Phòng Công tác sinh viên

 • Tuyên truyền, khánh tiết tuần lễ hội nhập sinh viên.
 • Đầu mối tổ chức tuần lễ hội nhập sinh viên.
 • Phối hợp với các Khoa/Viện/Bộ môn kiểm tra việc học tập của sinh viên trong tuần lễ hội nhập sinh viên.
 • Báo cáo nội dung tuần lễ hội nhập sinh viên theo kế hoạch.
 • Lập dự trù kinh phí và chi theo dự trù được duyệt.

5.2. Phòng Hành chính – Quản trị

 • Chuẩn bị cơ sở vật chất, âm thanh, ánh sáng tại hội trường và các giảng đường theo Phụ lục đính kèm.
 • Thiết kế, in và treo các ấn phẩm cho Tuần lễ hội nhập theo yêu cầu của Phòng Công tác sinh viên.
 • Cử cán bộ chụp ảnh, viết bài và đưa tin trên các kênh truyền thông của Nhà trường.

5.3. Phòng đào tạo

 • Chuẩn bị các nội dung về công tác đào tạo, hướng dẫn sử dụng dịch vụ mạng và các phần mềm liên quan để phổ biến cho sinh viên.

5.4. Các Khoa/Viện/Bộ môn

 • Chuẩn bị nội dung làm việc và tổ chức gặp mặt sinh viên theo lịch trong các Phụ lục.
 • Cử cán bộ kiểm tra việc học tập của sinh viên và báo cáo tình hình học tập “Tuần lễ hội nhập sinh viên” của các lớp lên Trường.
 • Phân công cố vấn học tập sinh hoạt với các lớp khóa học theo lịch trong Phụ lục 2, chỉ định Ban cán sự lớp khóa học trong năm học 2022-2023 (chú ý: với các lớp có sĩ số sinh viên thì cử 01 lớp trưởng và 02 lớp phó; với các lớp có sĩ số  sinh viên thì cử 01 lớp trưởng và từ 03 lớp phó trở lên tùy sĩ số lớp).
 • Tổng hợp và báo cáo bằng văn bản Danh sách sinh viên vắng mặt trong “Tuần lễ hội nhập sinh viên”, Danh sách các Ban cán sự lớp cho Phòng Công tác sinh viên trước ngày 14/10/2022.

5.5. Đoàn TN, Hội SV

 • Báo cáo các nội dung về hoạt động Đoàn, Hội trong năm học 2022-2023 cho sinh viên.
 • Cử đại điện cán bộ Đoàn-Hội làm việc với các lớp theo lịch trong Phụ lục 2.
 • Cử sinh viên hỗ trợ cho hoạt động theo yêu cầu của Phòng Công tác sinh viên.

    Để “Tuần lễ hội nhập sinh viên” diễn ra nghiêm túc, hiệu quả, Nhà trường yêu cầu các đơn vị chỉ đạo và hoàn thành tốt nội dung Công văn này./.

Bài viết liên quan