Học phí của NCS K20, 21 và HVCH K22 trong học kỳ II năm học 2017-2018

        Phòng Công tác sinh viên gửi danh sách dự kiến thu học phí học kỳ II năm học 2017-2018, trong thời gian đào tạo kéo dài.

      Đề nghị các nghiên cứu sinh và học viên cao học xem HKII HP qua han HVCH K22; HKII HP qua han NCS K21HKII HP qua han NCS K20, nếu có thắc mắc, mời gặp trực tiếp tại phòng Công tác sinh viên (104- E3), trước 11h30  thứ 4 ngày 06/06/2018. Thời gian thu học phí sẽ thông báo sau.

Trân trọng.

Bài viết liên quan