Hoàn thiện khai thông tin cá nhân trên cổng thông tin điện tử của ĐHQGHN

       Nhằm sớm hoàn thiện dữ liệu của học viên để có thể triển khai được các dịch vụ hỗ trợ, liên hệ với học viên Sau đại học qua mạng theo chỉ đạo chung của ĐHQGHN, Nhà trường yêu cầu các Nghiên cứu sinh (NCS) và học viên cao học (HVCH) K24 (nhập học đợt 1) hoàn thiện việc đăng ký thông tin theo quy định phải thực hiện nghiêm túc các công việc sau:

  1. Khẩn trương truy cập địa chỉ http://dksdh.vnu.edu.vn/dkmh/login.asp và vào phần cập nhật hồ sơ để khai thông tin. Sử dụng mã số NCS, HVCH đã được cấp để làm tài khoản và mật khẩu đăng nhập (ngay sau đó phải tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập).
  2. Nhập đầy đủ các thông tin của cá nhân, thông tin gia đình và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các thông tin đã nhập.
  3. Thời gian thực hiện: Hoàn thiện trước thứ Hai, ngày 11 tháng 09 năm 2017

      Các NCS, HVCH không khai thông tin, Nhà trường sẽ phối hợp với phòng Đào tạo xem xét không công nhận kết quả đăng ký môn học. Nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra việc khai báo thông tin của NCS, HVCH không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc các yêu cầu tại Thông báo này và sẽ có hình thức kỷ luật theo quy định.

      Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì phát sinh, sinh viên liên hệ với cán bộ Phòng Công tác sinh viên, Phòng 104-E3 hoặc gửi thắc mắc theo địa chỉ email: hongnt1991@vnu.edu.vn để được giải quyết.

      Đề nghị các Ban chủ nhiệm Khoa đôn đốc, nhắc nhở NCS, HVCH thuộc đơn vị mình khẩn trương hoàn thành việc khai thông tin nói trên./.

Bài viết liên quan