Gia hạn nộp học phí học kỳ II năm học 2021-2022 và các khoản nợ (nếu có) của SV/HVCH/NCS

    Ngày 25/3/2022, Nhà trường đã thông báo về việc thu học phí của các Nghiên cứu sinh/Học viên cao học/Sinh viên hệ chuẩn/hệ CLC TT23/bằng kép/… (sau đây gọi chung là người học). https://uet.vnu.edu.vn/nop-hoc-phi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2021-2022-va-cac-khoan-no-neu-co-cua-svhvchncs/

   Theo đó, thời hạn cuối để nộp học phí là chủ Nhật, ngày 15/05/2022.

  Để hỗ trợ người học bị ảnh hưởng do dịch bệnh covid, Nhà trường sẽ gia hạn thêm cho người học về thời hạn nộp học phí, thời hạn cuối để người học hoàn thành học phí là 17h00 thứ Sáu, ngày 20/5/2022.

  Nếu sau ngày 20/5/2022, người học chưa hoàn thành học phí sẽ bị xử lí như sau:

     1. Nghiên cứu sinh không nộp học phí sẽ bị đưa vào danh sách cấm báo cáo tiến độ, ngừng cung cấp các dịch vụ. Nghiên cứu sinh nợ học phí từ 2 học kỳ trở lên sẽ bị đưa vào danh sách buộc thôi học.

     2. Học viên cao học không nộp học phí sẽ bị đưa vào danh sách cấm thi, cấm đăng ký học kỳ tiếp theo. Học viên cao học nợ từ 2 học kỳ trở lên sẽ bị đưa vào danh sách buộc thôi học

    3. Sinh viên không nộp học phí sẽ bị cấm thi. Hết đợt thi mà sinh viên vẫn chưa nộp học phí sẽ bị cấm hoặc hủy kết quả đăng ký học kỳ sau (nếu đã đăng ký). Sinh viên nợ từ 2 học kỳ trở lên sẽ bị đưa vào danh sách buộc thôi học.

    Đề nghị các Khoa/Viện/Bộ môn phối hợp nhắc người học nộp học phí đúng thời gian quy định.

    Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan