Điều chỉnh, bổ sung thu học phí của các sinh viên học kỳ I năm học 2022-2023 và cập nhật thu học phí đến 14h ngày 25/11/2022

   Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHQGHN;

   Căn cứ Nghị quyết số 985/NQ-HĐT ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Công nghệ, về việc ban hành Quy chế tạm thời  về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Công nghệ;

   Căn cứ Quyết định số 941/QĐ-CTSV ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, về việc thu học phí học lần đầu của sinh viên Trường Đại học Công nghệ trong học kỳ I năm học 2022-2023;

   Căn cứ Quyết định số 961/QĐ-CTSV ngày 02 tháng 11 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, về việc điều chỉnh, bổ sung thu học phí của sinh viên, nghiên cứu sinh Trường Đại học Công nghệ, trong học kỳ I năm học 2022-2023;

   Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác sinh viên.

  1. Danh sách sinh viên điều chỉnh, bổ sung thu học phí trong học kỳ I năm học 2022-2023:

Dữ liệu HP_25.11.2022_chuẩn

– Dữ liệu HP_25.11.2022_TT23

– SV chưa nộp_25.11.2022

– SV đã nộp_25.11.2022

  2. Hướng dẫn nộp học phí:

   Các sinh viên có tên trong danh sách nộp học phí theo hướng dẫn sau:

   Chuyển khoản trực tiếp học phí vào TK thu Học phí của Nhà trường theo thông tin như sau:

   Tên người nhận: Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

   Số Tài khoản: 21510001409100

   Ngân hàng BIDV Cầu Giấy, Hà Nội

   Nội dung: <Mã người học>_ <Họ tên>_ Nộp HP_K1_22_23

   (Ví dụ: 19020000_Nguyen Van An_Nop HP_K1_22_23)

   Thời hạn nộp: Từ 25/11/2022 đến trước ngày 09/12/2022 (Lưu ý: các sinh viên không có tên trong quyết định điều chỉnh thì thời hạn thu vẫn là 27/11/2022).

   Nhà trường đã thống kê danh sách sinh viên đã nộp và chưa nộp học phí (tính đến hết 14h ngày 25/11/2022), cụ thể như các file đính kèm. Người học kiểm tra danh sách, nếu có thắc mắc đề nghị trực tiếp liên hệ với phòng 101B-E3 (0243 7549401) để đối chiếu trước khi nộp tiền.     

    Đề nghị người học nộp học phí đúng thời hạn.

   3. Hình thức xử lí

   Quá thời hạn trên, người học nộp muộn học phí sẽ bị áp dụng một trong các hình thức xử lí sau đây:

   – Sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí đúng hạn sẽ bị cấm thi tất cả các học phần, bị hạ một bậc điểm rèn luyện trong học kỳ tương ứng;

   – Kết thúc kỳ thi học kỳ, sinh viên còn nợ học phí không được đăng ký môn học trong học kỳ tiếp theo, không được đăng ký học kỳ phụ, bổ sung;

   – Sinh viên không nộp học phí từ hai học kỳ trở lên sẽ bị xem xét buộc thôi học;

   Ghi chúNgười học sẽ phải hoàn thành tất cả các khoản nợ (nếu có) và học phí của học kỳ I năm học 2022-2023.

Bài viết liên quan