Điều chỉnh, bổ sung danh sách thu học phí của sinh viên, học viên trong học kỳ II năm học 2021-2022

   Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quy định về Tổ chức và Hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHQGHN;

    Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-ĐHCN ngày 19 tháng 07 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ ban hành Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Công nghệ ;

   Căn cứ Quyết định số 744/QĐ-KHTC ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, quy định định mức học phí đào tạo đại học, năm học 2021-2022;  

   Căn cứ Quyết định số 745/QĐ-KHTC ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, quy định định mức học phí đào tạo đại học thuộc các chương trình đào tạo chất lượng cao theo thông tư 23/2014/TT-BGDĐT;

   Căn cứ Quyết định số 746/QĐ-KHTC ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, quy định định mức học phí đào tạo sau đại học năm học 2021-2022;

   Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác sinh viên.

   Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ quyết định:

   Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022 của các sinh viên, học viên có tên trong danh sách (đính kèm 1, đính kèm 2).

   Điều 2. Các Trưởng phòng Hành chính – Quản trị, Công tác Sinh viên, Kế hoạch – Tài chính; các sinh viên, học viên có tên ở Điều 1; các Thủ trưởng đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Bài viết liên quan