Đề cử nhận hỗ trợ từ Tập đoàn Ecopark

    Thực hiện thông báo của Đại học Quốc gia Hà Nội về chương trình hỗ trợ cho SV có hoàn cảnh khó khăn vượt qua giai đoạn dịch Covid-19. Giá trị học bổng 1 triệu đồng/SV, căn cứ kết quả xét duyệt hồ sơ, ngày 12/5/2020, Trường Đại học Công nghệ đã xét chọn được các sinh viên, có tên trong Danh sách SV, kính đề nghị ĐHQGHN xét duyệt để được nhận phần hỗ trợ nói trên.

     Trân trọng!

Bài viết liên quan