Danh sách sinh viên nhận học bổng MB, năm học 2023-2024

 Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHQGHN;

Căn cứ Nghị quyết số 985/NQ-HĐT ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Công nghệ, về việc ban hành Quy chế tạm thời  về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Công nghệ;

Căn cứ thỏa thuận Tài trợ cho Giáo dục giữa Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB) và Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ kết quả xét chọn của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác Sinh viên.

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng 10 suất học bổng MB năm học 2023-2024, cho 10 sinh viên có tên trong danh sách (kèm theo).

Điều 2. Tổng số tiền học bổng Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội cấp cho 10 sinh viên là 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng chẵn).

Điều 3. Các Trưởng phòng Hành chính – Quản trị, Công tác Sinh viên, Đào tạo, Kế hoạch – Tài chính, các sinh viên có tên ở Điều 1, các Thủ trưởng đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Trường ĐHCN sẽ hoàn tất các thủ tục để chuyển tiền học bổng vào tài khoản cá nhân của sinh viên (như trong quyết định).

Bài viết liên quan