Báo cáo kết quả nghiên cứu tại buổi Seminar “Toshiba Scholarship Mid-Year Meeting”

 

   Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức trao học bổng Toshiba, Nhật Bản năm học 2019-2020 cho các học viên cao học và nghiên cứu sinh (gọi chung là người học) có tên trong Danh sách.

   Theo quy định của Quỹ học bổng, người học phải báo cáo kết quả nghiên cứu tại buổi Seminar “Toshiba Scholarship Mid-Year Meeting”. Seminar dự kiến tổ chức vào tháng 3/2020. Đề nghị người học đã được nhận học bổng chuẩn bị báo cáo theo đúng mẫu hướng dẫn của Quỹ học bổng Toshiba (mẫu báo cáo).

    Người học nộp báo cáo tại phòng CTSV và thư điện tử (qua email: hangtt@vnu.edu.vn) trước ngày 08/01/2020.

Bài viết liên quan