Danh sách cập nhật thu học phí, tính đến hết ngày 12/5/2022

   Ngày 25/3/2021, Trường ĐHCN đã có thông báo thu HP HKII năm học 2021-2022: https://uet.vnu.edu.vn/nop-hoc-phi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2021-2022-va-cac-khoan-no-neu-co-cua-svhvchncs/

    Sau khi điều chỉnh mức thu của một số người học. Nhà trường đã thống kê danh sách người học đã nộp và chưa nộp học phí (tính đến hết ngày 12/5/2022), cụ thể như sau:

– Chưa nộp HP_HVCH_12.5.2022

– Chưa nộp HP_NCS_12.5.2022

– Chưa nộp HP_SV ct chuẩn_12.5.2022

– Chưa nộp HP_SV ct TT23_12.5.2022

– Đã nộp HP_12.5.2022

    Đề nghị người học Trường ĐHCN xem danh sách cập nhật thu học phí, tính  đến hết ngày 12/5/2022, người học chưa nộp học phí thực hiện theo đúng yêu cầu về thời hạn, hình thức nộp ở đường link nói trên. 

   Trân trọng!

Bài viết liên quan