Danh sách cập nhật thu học phí, tính đến hết ngày 09/12/2021

   Ngày 11/11/2021, trường ĐHCN đã có thông báo thu HP HKI năm học 2021-2022. https://uet.vnu.edu.vn/nop-hoc-phi-hoc-ky-nam-hoc-2021-2022-cua-svhvchncs/

   Ngày 25/11/2021 và ngày 09/12/2021, Nhà trường có ban hành các QĐ điều chỉnh mức thu của một số người học.

– DS nợ các kì trước_cập nhật ngày 09.12.2021

– DS thu HP_HVCH_cập nhật ngày 09.12.2021

– DS thu HP_NCS_cập nhật ngày 09.12.2021

– DS thu HP_SV ct chuẩn_cập nhật ngày 09.12.2021

– DS thu HP_SV ct TT23_cập nhật ngày 09.12.2021

– DS thu HP_SV trường ngoài_cập nhật ngày 09.12.2021 

 Đề nghị người học trường ĐHCN xem danh sách cập nhật thu học phí, tính đến hết ngày 09/12/2021, người học chưa nộp học phí thực hiện theo đúng yêu cầu ở đường link nói trên. Thời hạn cuối để hoàn thành học phí là ngày 13/12/2021.

   Trân trọng!

Bài viết liên quan