Danh sách cập nhật thu học phí, tính đến hết ngày 07/4/2022

    Ngày 25/3/2021, Trường ĐHCN đã có thông báo thu HP HKII năm học 2021-2022: https://uet.vnu.edu.vn/nop-hoc-phi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2021-2022-va-cac-khoan-no-neu-co-cua-svhvchncs/

    Ngày 01/4/2022, Nhà trường có điều chỉnh mức thu của một số người học. Nhà trường đã thống kê danh sách người học đã nộp và chưa nộp học phí (tính đến ngày 07/4/2022), cụ thể như sau:

– Chưa nộp HP_HVCH_07.4.2022

– Chưa nộp HP_NCS_07.4.2022

– Chưa nộp HP_SV ct chuẩn_07.4.2022

– Chưa nộp HP_SV ct TT23_07.4.2022

– Đã nộp HP_07.4.2022 

   Đề nghị người học Trường ĐHCN xem danh sách cập nhật thu học phí, tính đến hết ngày 07/4/2022, người học chưa nộp học phí thực hiện theo đúng yêu cầu về thời hạn, hình thức nộp ở đường link nói trên. 

   Trân trọng!

Bài viết liên quan