Đề cử chương trình học bổng Lawrence S.Ting năm học 2020-2021

   Thực hiện Công văn của Đại học Quốc gia Hà Nội, thông báo về chương trình học bổng Lawrence S.Ting năm học 2020-2021, căn cứ kết quả xét duyệt hồ sơ, ngày 11/5/2020, Hội đồng Thi đua khen thưởng Trường Đại học Công nghệ đã xét chọn được các sinh viên, có tên trong Danh sách học bổng Lawrence S.ting, kính đề nghị ĐHQGHN xét duyệt để được nhận học bổng nói trên.

    Lưu ý: sinh viên có STT 1 và 2 trong DS là đối tượng đề cử chính thức, sinh viên STT thứ 3 trong DS là đối tượng đề cử bổ sung (do trong ĐHQGHN có đơn vị thiếu hồ sơ học bổng).

    Trân trọng!

Bài viết liên quan