Chương trình học bổng bậc Đại học Panasonic năm 2020

    Trường Đại học Công nghệ nhận được thông báo về chương trình học bổng toàn phần bậc đại học Panasonic năm 2020. Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên đại học hệ chính quy, như sau:

     Đề nghị sinh viên tìm hiểu kỹ các thông tin về học bổng trên và đăng ký tham gia chương trình học bổng nếu đủ điều kiện. Cách thức đăng kí xem trong văn bản hướng dẫn đính kèm (Thông báo về chương trình học bổng toàn phần Panasonic Việt Nam 2020, WEB – Launch PS2020).

     Trân trọng!

Bài viết liên quan