Bổ sung danh sách miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2017-2018

       Nhà trường ban hành Quyết định số 1077/QĐ-CTSV ngày 8 tháng 11 năm 2017 về việc điều chỉnh đối tượng miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2017-2018 của sinh viên Lô Thị Huyền. Quyết định với nội dung miễn 100% học phí học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên Lô Thị Huyền (Mã sinh viên: 16020073, đối tượng miễn học phí: Dân tộc thiểu số, hộ cận nghèo), thuộc lớp QH-2016-I/CQ-Đ-B.

Bài viết liên quan