Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên K58 tốt nghiệp

       Thực hiện công khai tình hình khảo sát việc làm của sinh viên theo yêu cầu của ĐHQGHN và Bộ GD&ĐT. Báo cáo khảo sát cung cấp, cập nhật thông tin về tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp và khả năng tham gia vào thị trường lao động của sinh viên. Trên cơ sở đó Trường Đại học Công nghệ bổ sung, cập nhật nội dung chương trình giảng dạy nhằm nâng cao tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm. Nhà trường thông báo kết quả cụ thể tại Danh sách K58 sau 1 năm ra trường.

Danh sách sinh viên tốt nghiệp được khảo sát năm 2018

Trình độ đào tạo: Đại học

Họ và tên cán bộ tổng hợp: Nguyễn Ngọc An; Điện thoại: 02437548864; Email: ngocan@vnu.edu.vn

TT Ngành

đào

tạo (*)

Tổng

số 

Chia

theo

giới

tính

Tổng số được khảo sát Tổng số được khảo sát có phản hồi Chia

theo

tình

trạng

việc

làm

Tỷ lệ SVTN có việc làm(**) Việc

làm

chia
theo

khu vực

làm

việc

ngành

Tên ngành Nam Nữ Có việc làm  Chưa có việc làm nhưng đang học nâng cao Chưa có việc làm Nhà nước  Tư nhân Liên doanh nước ngoài Tự tạo việc làm
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
1 5248

0101

KHMT 41 40 1 41 25 24 1 0 100% 4 11 8 1
2 5248

0102

TT&MMT 26 24 2 26 18 16 2 0 100% 0 14 2 0
3 5248

0201

CNTT 160 128 32 160 101 94 5 2 98.0% 11 48 28 7
4 5248

0104

HTTT 30 22 8 30 17 13 4 0 100% 1 9 2 1
5 5251

0302

CNKTĐT-TT 40 28 12 40 24 22 1 1 95.8% 4 6 10 2
6 5252

0101

CHKT 34 32 2 34 14 12 2 0 100% 1 4 4 3
7 5251

0203

CNKT CĐT 69 65 4 69 30 30 0 0 100% 0 10 20 0
8 5252

0401

VLKT 30 23 7 30 17 13 4 0 100% 1 4 6 2
Tổng cộng: 430 362 68 430 246 224 19 3 98.8% 22 106 80 16


     (3) Tên ngành: KHMT (Khoa học máy tính), CNTT (Công nghệ thông tin), HTTT (Hệ thống thông tin), CN ĐT-VT (Công nghệ điện tử – viễn thông), CHKT (Cơ học kỹ thuật), CNKT CĐT (Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử), VLKT (Vật lý kỹ thuật)       Ghi chú:

       (*) Trường hợp các ngành chưa có mã ngành thuộc danh mục cấp IV đề nghị ghi rõ tên chương trình đang đào tạo trong cột tên ngành

       (**)Tỷ lệ SVTN có việc làm được tính theo công thức: (SL SVTN có việc làm+ SL SVTN đang học nâng cao/ tổng số SVTN được khảo sát có phản hồi*100

Thông tin công khai năm học 2016-2017

(theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 của Bộ GD&ĐT)

1. Thông tin chung

Stt

Nội dung         Đơn vị

Số lượng

1 Số ngành trường đang đào tạo

Ngành

9

2 Số ngành trường đã công bố chuẩn đầu ra

Ngành

9

3 Diện tích đất của trường

Ha

0

4 Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo

m2

7779

4.1 Diện tích giảng đường/phòng học

m2

3399

4.2 Diện tích thư viện

m2

Dùng chung

4.3 Diện tích phòng thí nghiệm

m2

790

4.4 Diện tích nhà xưởng thực hành

m2

595

5 Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường

m2

Dùng chung

6 Tổng số giảng viên cơ hữu hợp đồng dài hạn

Người

167

6.1 Giáo sư

Người

4

6.2 Phó giáo sư

Người

32

6.3 Tiến sĩ

Người

59

6.4 Thạc sĩ

Người

48

6.5 Chuyên khoa y cấp I, II

Người

0

6.6 Đại học

Người

24

6.7 Cao đẳng

Người

0

6.8 Trình độ khác

Người

0

7 Tổng số sinh viên, học sinh hệ chính quy

Người

3474

7.1 Nghiên cứu sinh

Người

139

7.2 Học viên cao học

Người

364

7.3 Chuyên khoa y cấp II

Người

0

7.4 Chuyên khoa y cấp I

Người

0

7.5 Đại học

Người

2971

7.6 Cao đẳng

Người

0

7.8 Trung cấp chuyên nghiệp

Người

0

8 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sĩ trở lên

%

85,6

9 Tổng thu ngân sách năm 2016

Tỷ đồng

48,181

9.1 Từ nguồn ngân sách

Tỷ đồng

21,012

9.2 Từ học phí, lệ phí

Tỷ đồng

25,670

9.3 Từ NCKH và chuyển giao công nghệ

Tỷ đồng

0,105

9.4 Từ nguồn khác

Tỷ đồng

1,394

          2. Thông tin về kết quả kiểm định chất lượng trường đại học: Trường Đại học Công nghệ đã được đánh giá và cấp chứng nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT tháng 11/2016.

      3. Thông tin về kết quả kiểm định chất lượng giáo dục: Trường Đại học Công nghệ đã được đánh giá và cấp chứng chỉ chất lượng giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường thành viên và Khoa trực thuộc ĐHQGHN tháng 12/2013.

Bài viết liên quan