Tóm tắt luận án Tiến sỹ của NCS Lê Văn Luân

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu, phát triển hệ thống vi lỏng định hướng ứng dụng trong y sinh học.

Họ và tên:   Lê Văn Luân                                                 Giới tính: Nam

Ngày sinh:  18/04/1977                                                    Nơi sinh:  Hà Nội

Quyết định công nhận NCS số 778/QĐ-CTSV ngày 21/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ.

Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật điện tử                       Mã số: 9510302.01    

Tên đề tài luận án:   Nghiên cứu, phát triển hệ thống vi lỏng định hướng ứng dụng trong y sinh học.

Cán bộ hướng dẫn: GS.TS. Chử Đức Trình, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

Tóm tắt luận án Tiến sỹ của NCS Lê Văn Luân 

Bài viết liên quan