Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Quách Xuân Trưởng

     Tên đề tài luận án:   Đánh giá hiệu năng bảo mật tầng vật lý trong mạng không dây.   

     Họ và tên:   Quách Xuân Trưởng                                    Giới tính: Nam

    Ngày sinh:  03/08/1978                                                    Nơi sinh:  Ninh Bình

    Quyết định công nhận NCS số 1006/QĐ-CTSV ngày 07/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ.

    Chuyên ngành đào tạo: Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

    Mã số: 9480102.01                                                          

    Tên đề tài luận án:   Đánh giá hiệu năng bảo mật tầng vật lý trong mạng không dây.

    Cán bộ hướng dẫn chính: TS. Trần Hùng, Trường Đại học Malardalen, Thụy Điển

    Cán bộ hướng dẫn phụ: TS. Trần Trúc Mai, Trường Đại học Công nghệ

    Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Quách Xuân Trưởng

Bài viết liên quan