Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Ngọc Khương

   Tên đề tài luận án: Nghiên cứu các mô hình sinh chuỗi từ chuỗi sử dụng học sâu và ứng dụng trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Họ và tên:   Nguyễn Ngọc Khương                                 Giới tính: Nam

Ngày sinh:  22/10/1984                                                    Nơi sinh:  Hải Phòng

      Quyết định công nhận NCS số 1006/QĐ-CTSV ngày 07/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chuyên ngành đào tạo: Khoa học máy tính                  Mã số: 9480101.01    

       Tên đề tài luận án:   Nghiên cứu các mô hình sinh chuỗi từ chuỗi sử dụng học sâu và ứng dụng trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Cán bộ hướng chính:  PGS.TS. Nguyễn Việt Hà

Cơ quan công tác:  Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Cán bộ hướng chính:  PGS.TS. Lê Anh Cường

Cơ quan công tác:  Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Ngọc Khương

Bài viết liên quan