Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Lê Minh Đức

Tên đề tài luận án:  A Unified View Approach to Software Development Automation

Họ và tên:   Lê Minh Đức                                                 Giới tính: Nam

Ngày sinh:  09/09/1977                                                    Nơi sinh:  Hà Nội

Quyết định công nhận NCS số 654/QĐ-CTSV ngày 05/09/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ.

Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật phần mềm                 Mã số: 9480103.01    

Tên đề tài luận án:   A Unified View Approach to Software Development Automation

Cán bộ hướng dẫn chính:    PGS.TS. Nguyễn Việt Hà, Trường Đại học Công nghệ

Cán bộ hướng dẫn phụ:       TS. Đặng Đức Hạnh, Trường Đại học Công nghệ

Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Lê Minh Đức

Bài viết liên quan