Tóm tắt luận án của NCS Lương Thanh Nhạn

   Tên đề tài luận án:   Phương pháp kiểm chứng các tính chất an ninh của phần mềm.

    Họ và tên:   Lương Thanh Nhạn                                      Giới tính: Nữ

    Ngày sinh:  04/07/1982                                                    Nơi sinh:  Hải Phòng

    Quyết định công nhận NCS số 985/QĐ-CTSV ngày 04/12/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ.

    Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật phần mềm                 Mã số: 9480103.01    

    Tên đề tài luận án:   Phương pháp kiểm chứng các tính chất an ninh của phần mềm.

    Cán bộ hướng dẫn chính: PGS.TS. Trương Ninh Thuận, Trường Đại học Công nghệ

Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Lương Thanh Nhạn

Bài viết liên quan