Tiến trình đào tạo thạc sĩ

1. Hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo Cơ kỹ thuật

      Trong năm thứ nhất của khóa học, Khoa sẽ bố trí cho học viên học hết các học phần chung và một số học phần bắt buộc của khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành.

      Trong năm thứ hai của khóa học, các học viên được gửi đến các đơn vị nghiên cứu, và các phòng chuyên môn để thực tập và làm luận văn Thạc sĩ.

       Thực hiện theo đúng khung chương trình, các học phần được triển khai trong 4 kỳ theo kế hoạch dự kiến như sau: Tiến trình đào tạo chương trình Cơ kỹ thuật

2. Hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo Kỹ thuật điện tử

      Các học phần của chương trình đào tạo Kỹ thuật điện tử được triển khai trong 3 kỳ theo kế hoạch dự kiến như sau: Tiến trình đào tạo chương trình Kỹ thuật điện tử

3. Hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo Kỹ thuật phần mềm

      Các học viên lựa chọn các học phần phù hợp với điều kiện, tuy nhiên các học phần của chương trình đào tạo Kỹ thuật phần mềm được phân bố ổn định như sau: Tiến trình đào tạo chương trình Kỹ thuật phần mềm

4. Hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo Kỹ thuật viễn thông

      Các học phần của chương trình Kỹ thuật viễn thông được triển khai trong 3 kỳ theo kế hoạch dự kiến như sau: Tiến trình đào tạo chương trình Kỹ thuật viễn thông

5. Hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo Truyền dữ liệu và Mạng máy tính

       Các học phần của chương trình Truyền dữ liệu và Mạng máy tính được phân bố ổn định như sau: Tiến trình đào tạo chương trình Truyền dữ liệu và mạng máy tính

6. Hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo Cơ điện tử

       Các học phần của chương trình Cơ điện tử được triển khai trong 3 kỳ theo kế hoạch dự kiến như sau: Tiến trình đào tạo CT Cơ điện tử

7. Kế hoạch triển khai dự kiến chương trình Hệ thống thông tin

       Các học phần của chương trình Hệ thống thông tin được triển khai trong 4 kỳ theo kế hoạch dự kiến như sau: Tiến trình đào tạo chương trình Hệ thống thông tin

8. Hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo KHMT chuẩn QT

       Các học phần của chương trình đào tạo Khoa học máy tính chuẩn quốc tế được phân bố ổn định như sau: Tiến trình đào tạo CT KHMT chuẩn QT

9. Hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo KHMT chuẩn

       Các học phần của chương trình đào tạo Khoa học máy tính chuẩn được phân bố ổn định như sau: Tiến trình đào tạo CT KHMT chuẩn

10. Hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo Vật liệu và Linh kiện nano

      Các học phần trong chương trình đào tạo Vật liệu và Linh kiện nano được bố trí như sau: Tiến trình đào tạo CT Vật liệu và Linh kiện nano

Bài viết liên quan