Thông tin về luận án tiến sĩ của NCS Vũ Thị Đào

Tên đề tài luận án: Các kỹ thuật sinh dữ liệu kiểm thử tự động dựa trên mô hình

Họ và tên:   Vũ Thị Đào                                                    Giới tính:    Nữ

Ngày sinh:  01/05/1982                                                    Nơi sinh:     Thái Bình

Quyết định công nhận NCS số 3205/QĐ-SĐH ngày 08/11/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đơn vị đào tạo:               Trường Đại học Công nghệ

Ngành đào tạo:               Công nghệ Thông tin

Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật phần mềm                    Mã số: 62 48 01 03

Tên đề tài luận án: Các kỹ thuật sinh dữ liệu kiểm thử tự động dựa trên mô hình

Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Việt Hà, Trường Đại học Công nghệ

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Vũ Thị Đào

Bài viết liên quan