Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Huỳnh Bá Diệu

Tên đề tài luận án: Một số kỹ thuật giấu tin trong âm thanh

  1. Họ và tên nghiên cứu sinh:Huỳnh Bá Diệu         2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 17/03/1978                                            4. Nơi sinh: Đà Nẵng

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số:2389/SĐH ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Trả về cơ quan công tác theo quyết định số 1191/QĐ-ĐT ngày 31/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ.

7. Tên đề tài luận án: Một số kỹ thuật giấu tin trong âm thanh

8. Chuyên ngành: Hệ thống thông tin                          9. Mã số: 62480104

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:PGS. TSKH. Nguyễn Xuân Huy

Xem nội dung Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Huỳnh Bá Diệu

Bài viết liên quan