Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Phùng Công Phi Khanh

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống giám sát hành vi của bò”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phùng Công Phi Khanh                    2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 17/05/1976                                                                    4. Nơi sinh: Hà Nội 

       5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 654/QĐ-CTSV ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống giám sát hành vi của bò”

8. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử                                            9. Mã số: 9520203.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Trần Đức Tân

Thông tin luận án tiếng Anh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: Có 2 đóng góp mới

1/ Xây dựng bộ phân loại bảy hành vi của bò sử dụng dữ liệu cảm biến gia tốc gắn ở chân bò.

2/ Xây dựng hệ thống phân loại hành vi của bò sử dụng dữ liệu đồng bộ từ cảm biến gia tốc gắn chân bò và cổ bò.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

     Trong ngành chăn nuôi gia súc thì chăn nuôi bò là một phần quan trọng. việc chăn muôi bò công nghệ cao đang được đầu tư và phát triển mạnh. Trước đây, việc chăn nuôi bò là rất phổ biến với các hộ gia đình và các nông trại trên toàn thế giới, với quy mô chăn nuôi nhỏ thì việc giám sát tình trạng sức khoẻ, sinh sản vật nuôi sẽ rất đơn giản và theo kinh nghiệm của người chăn nuôi. Tuy nhiên, với những trang trại hay doanh nghiệp cần chăn nuôi với số lượng lớn bò phục vụ cho mục đích lấy thịt và sữa hay lấy con giống…, thì việc giám sát trở nên rất khó khăn nếu áp dụng giám sát theo hình thức thủ công. Vì vậy kết quả của luận án có khả năng ứng dụng thực tiễn.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

     1/ Thiết kế và triển khai mô hình hệ thống phân loại hành vi thời gian thực với điểm mấu chốt là kết hợp các cảm biến gia tốc gắn ở chân và gắn ở cổ bò cho các hành vi phân loại.

     2/ Bổ sung thêm các hành vi khác như hành vi nhai lại, đứng lên, nằm xuống. Hiểu biết tốt về chu kỳ sinh sản ở bò, có thể giúp người chăn nuôi giải quyết các khó khăn về sinh sản ở bò cái. Hành vi này cũng rất quan trọng khi sử dụng thuốc để kiểm soát và đồng bộ hóa chu kỳ sinh sản ở gia súc.

     3/ Nghiên cứu phát hiện, dự đoán bệnh của bò trên cơ sở kết quả phân loại hành vi.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

A. Danh mục công trình sử dụng trong luận án

Công bố khoa học:

1. Duc Nghia Tran, Tu. N. Nguyen, P. C. P. Khanh, Duc-Tan Tran, “An IoT-based Design Using Accelerometers in Animal Behavior Recognition Systems”, IEEE Sensors Journal, 2021 DOI: 10.1109/JSEN.2021.3051194. [SCIE].

2. Phung Cong Phi Khanh, Duc-Tan Tran, Van Tu Duong, Nguyen Hong Thinh, Duc-Nghia Tran, “The new design of cows’ behavior classifier based on acceleration data and proposed feature set”, Mathematical Biosciences and Engineering, 2020, 17(4):2760-2780. DOI: 10.3934/mbe.2020151 [SCIE]

3. Phung Cong Phi Khanh, Kieu Thi Nguyen, Duc-Nghia Tran, Dinh-Chinh Nguyen, Trung Hoang Quang, Thang Van Nguyen, Duc-Tan Tran*, “Classification of Cow’s Behaviors Based on 3-DoF Accelerations from Cow’s Movements”, International Journal of Electrical and Computer Engineering, ISSN 2088-8708, Vol 9, No 3: June 2019, pp. 1656-1662, DOI: 10.11591/ijece.v9i3.pp.1662-1650 [SCOPUS].

4. Phùng Công Phi Khanh, Hoàng Quang Trung, Nguyễn Tiến Anh, Trần Đức Tân, “Một phương pháp thu nhận và tiền xử lý dữ liệu cảm biến gia tốc ba trục, phục vụ phân loại hành vi của bò”. Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, tháng 8 năm 2018, 340-347.

5. Nguyễn Đình Chinh, Phùng Công Phi Khanh, Trần Đức Tân, Lê Vũ Hà, “Nghiên cứu và thiết kế mô hình hệ thống giám sát hành vi trên bò”, Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin (REV – 2016), Nhà xuất bản công thương, tháng 12 năm 2016, trang 6-19 đến 6-22.

Sáng chế:

6. Trần Đức Tân, Trần Đức Nghĩa, Phùng Công Phi Khanh, Hệ thống phân loại hành vi bò sử dụng cảm biến gia tốc ba trục gắn trên chân và cổ bò, Sáng chế, số đơn 1-2020-06462, chủ đơn: Trường ĐH Phenikaa, đã có chấp nhận đơn hợp lệ (Ngày chấp nhận đơn: 23/11/2020), số 18194w/QĐ-SHTT.

B. Danh mục công trình khác

1. Quang-Trung Hoang, Phung Cong Phi Khanh, Bui Trung Ninh, Chu Thi Phuong Dung, Duc-Tan Tran. “Cow Behavior Monitoring Using a Multidimensional Acceleration Sensor and Multiclass SVM”. International Journal of Machine Learning and Networked Collaborative Engineering. Vol. 02, No. 3, (2018), pp. 110–118, ISSN:2581-3242.

2. Phung Cong Phi Khanh, Ton That Long, Nguyen Dinh Chinh, Tran Duc -Tan. “Performance Evaluation of a Multi-stage Classification for Cow Behavior”. Telecommunications & Computing (SigTelCom) 2018 2nd International Conference on Recent Advances in Signal Processing, Telecommunications & Computing (SigTelCom), IEEE, 2018, Ho Chi Minh City, Vietnam, pp. 121-125.

Bài viết liên quan