Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Đào Thị Hường

Tên đề tài luận án: Một số phương pháp kiểm chứng tái cấu trúc phần mềm.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đào Thị Hường                  2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 02/02/1983                                                    4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1118/QĐ-CTSV ngày 24/12/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

     Quyết định số 1049/QĐ-ĐT ngày 13/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ về việc thay đổi cán bộ hướng dẫn nghiên cứu sinh.

      Quyết định số 959/QĐ-ĐT ngày 27/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ về việc gia hạn học tập cho nghiên cứu sinh Đào Thị Hường.

      Quyết định số 47/QĐ-ĐT ngày 28/01/2016 về việc thay đổi đề tài luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Đào Thị Hường. Tên đề tài sau khi thay đổi: Một số phương pháp kiểm chứng các hệ thống hướng đối tượng.

7. Tên đề tài luận án: Một số phương pháp kiểm chứng tái cấu trúc phần mềm.

8. Chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm                                              9. Mã số: 9480103.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trương Ninh Thuận

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Đào Thị Hường

Bài viết liên quan