Thông tin luận án của NCS Vũ Thị Đào

Tên đề tài luận án: Các kỹ thuật sinh tự động dữ liệu kiểm thử dựa trên các biểu đồ UML.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Thị Đào                         2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 01/05/1982                                                   4. Nơi sinh: Thái Bình

       5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3205/QĐ-SĐT ngày 08 tháng 11 năm 2010 của Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

      Theo quyết định số 1496/QĐ-ĐT ngày 20/05/2011 của Giám đốc ĐHQGHN cho phép NCS đi học tiếng Anh ở nước ngoài 08 tháng.

       Theo quyết định số 3729/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/10/2013 của Giám đốc ĐHQGHN cho phép tạm ngừng học tập trong thời gian 06 tháng vì lý do thai sản.

        Thay đổi tên đề tài luận án tiến sĩ theo quyết định số 365/QĐ-ĐT,  ngày 13 tháng 06 năm 2014. Tên đề tài: Các kỹ thuật sinh dữ liệu kiểm thử tự động dựa trên mô hình.

7. Tên đề tài luận án: Các kỹ thuật sinh tự động dữ liệu kiểm thử dựa trên các biểu đồ UML.

8. Chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm                                     9. Mã số: 62.48.01.03

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Việt Hà

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:  Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Vũ Thị Đào

Bài viết liên quan