Thông tin LATS của NCS Trần Hồng Việt

      Tên đề tài luận án: Cải tiến chất lượng dịch máy thống kê Anh-Việt dựa vào đảo trật tự từ theo cây cú pháp phụ thuộc.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Hồng Việt  2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 16/11/1979                                  4. Nơi sinh: Hà Nội

       5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 533/QĐ-ĐT ngày 06 tháng 08 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc Gia Hà Nội.

 6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không

       7. Tên đề tài luận án: Cải tiến chất lượng dịch máy thống kê Anh-Việt dựa vào đảo trật tự từ theo cây cú pháp phụ thuộc

8. Chuyên ngành: Khoa học Máy tính                   9. Mã số: 9.48.01.01.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Vinh

                                                             PGS.TS. Nguyễn Lê Minh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: Thông tin LATS của NCS Trần Hồng Việt

Bài viết liên quan