Thay đổi thông tin đồ án/khóa luận tốt nghiệp của sinh viên đại học hệ chính quy thuộc khoa Công nghệ Thông tin đợt 1 năm 2019

     Nhà trường ban hành Quyết định cho phép các sinh viên đại học hệ chính quy các chương trình đào tạo, thuộc khoa Công nghệ Thông tin thay đổi thông tin đề tài đồ án/khóa luận tốt nghiệp bảo vệ trong đợt 1 năm 2019.

     Các sinh viên có tên trong Danh sách SV có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy theo đúng Quy chế đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội và các Quy định hiện hành khác của Trường Đại học Công nghệ.

Bài viết liên quan