Danh sách sinh viên thuộc khoa Công nghệ Thông tin xin thôi và không đủ điều kiện bảo vệ đồ án/khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2019

     Nhà trường ban hành Quyết định duyệt danh sách sinh viên thuộc khoa Công nghệ Thông tin xin thôi và không đủ điều kiện bảo vệ đồ án/khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2019. 

     1. Cho phép 02 sinh viên đại học hệ chính quy thuộc khoa Công nghệ Thông tin (Danh sách sinh viên) thôi không làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp bảo vệ đợt 1 năm 2019.

     2. Phê duyệt danh sách 08 sinh viên đại học hệ chính quy các chương trình đào tạo thuộc khoa Công nghệ Thông tin không đủ điều kiện bảo vệ đồ án/khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 (Danh sách SV). Các sinh viên có tên trong danh sách này nhận điểm F đối với đồ án/khóa luận tốt nghiệp và phải đăng ký làm lại đồ án/khóa luận tốt nghiệp hoặc đăng ký học các môn học thay thế theo quy định.

Bài viết liên quan