Danh sách sinh viên đại học hệ chính quy các chương trình đào tạo chuẩn, chất lượng cao và ngành Khoa học Máy tính chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, thuộc khoa Công nghệ Thông tin bảo vệ đồ án/khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 tại các Hội đồng

     Nhà trường ban hành các Quyết định về việc duyệt danh sách sinh viên đại học hệ chính quy các chương trình đào tạo chuẩn, chất lượng cao và ngành Khoa học máy tính chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, thuộc khoa Công nghệ Thông tin bảo vệ đồ án/khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 tại các Hội đồng.

     1. Duyệt danh sách 111 sinh viên đại học hệ chính quy các chương trình đào tạo chuẩn, thuộc khoa Công nghệ Thông tin bảo vệ đồ án/khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 tại các Hội đồng (Danh sách SV chương trình đào tạo chuẩn).

     2. Duyệt danh sách 45 sinh viên đại học hệ chính quy ngành Công nghệ Thông tin chương trình đào tạo chất lượng cao, thuộc khoa Công nghệ Thông tin bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 tại các Hội đồng (Danh sách SV ngành Công nghệ Thông tin chương trình đào tạo chất lượng cao).

      3. Duyệt danh sách 24 sinh viên đại học hệ chính quy ngành Khoa học Máy tính chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, thuộc khoa Công nghệ Thông tin bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 tại các Hội đồng (Danh sách SV ngành Khoa học Máy tính chương trình đào tạo chuẩn quốc tế).

Bài viết liên quan