Quyết định duyệt điều kiện và danh sách sinh viên thuộc Khoa Vật lý kỹ thuật & Công nghệ Nanô làm khóa luận tốt nghiệp (bảo vệ đợt 1 năm 2018)

     Trường Đại học Công nghệ ban hành Quyết định số 960/QĐ-ĐT ngày 10/10/2017 về việc duyệt điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp (KLTN) đại học hệ chính quy ngành Vật lý Kỹ thuật chương trình đào tạo (CTĐT) chuẩn của Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ Nanô (bảo vệ đợt 1 năm 2018) như sau:

TT Ngành Điều kiện
1 Vật lý Kỹ thuật thời điểm kết thúc học kỳ II năm học 2016-2017 ≥ 2.20, có tổng số tín chỉ tích lũy ≥ 95; số tín chỉ điểm F ≤ 8.

      Duyệt Danh sách sinh viên  đại học hệ chính quy ngành Vật lý Kỹ thuật CTĐT chuẩn, thuộc Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ Nanô, đủ điều kiện ở Điều 1 được làm KLTN theo định hướng chuyên sâu với số lượng như sau:

TT  Định hướng chuyên sâu Số lượng
1 Công nghệ Quang tử 7
2 Công nghệ Nanô 14
3 Công nghệ Nanô sinh học 7
Cộng: 28

Bài viết liên quan