Quyết định duyệt điều kiện và danh sách sinh viên thuộc khoa Công nghệ Thông tin làm khóa luận tốt nghiệp (bảo vệ đợt 1 năm 2018)

      Trường Đại học Công nghệ ban hành Quyết định số 958/QĐ-ĐT ngày 10/10/2017 về việc duyệt điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp (KLTN) đại học hệ chính quy các chương trình đào tạo (CTĐT) chuẩn quốc tế, chất lượng cao, chuẩn của khoa Công nghệ Thông tin (bảo vệ đợt 1 năm 2018) như sau:

TT Ngành Điều kiện
1 Khoa học Máy tính chuẩn quốc tế Sinh viên có điểm trung bình chung tính từ đầu khóa học đến thời điểm kết thúc học kỳ II năm
2 Công nghệ Thông tin chất lượng cao học 2016-2017 ≥ 2.50 và có tổng số tín chỉ tích lũy ≥ 100.
3 Công nghệ Thông tin chuẩn Sinh viên có điểm trung bình chung tính từ đầu khóa học đến thời điểm kết thúc học kỳ II năm học 2016-2017 ≥ 2.00 và có tổng số tín chỉ tích lũy ≥ 96.
4 Hệ thống thông tin chuẩn
5 Khoa học Máy tính chuẩn

     Duyệt Danh sách sinh viên đại học hệ chính quy các CTĐT thuộc khoa Công nghệ Thông tin, đủ điều kiện ở Điều 1 được làm KLTN với số lượng như sau:

TT Ngành Số lượng
1 Khoa học Máy tính chuẩn quốc tế 36
2 Công nghệ Thông tin chất lượng cao 57
3 Công nghệ Thông tin chuẩn 125
4 Hệ thống Thông tin chuẩn 23
5 Khoa học Máy tính chuẩn 6
Cộng: 247

Bài viết liên quan