Quy định, định mức học phí đào tạo sau đại học trong thời gian kéo dài

   Căn cứ Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

   Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 08 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo”;

   Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-ĐHCN ngày 19 tháng 7 năm 2016 ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN;

   Căn cứ vào khung chương trình đào tạo sau đại học đã được phê duyệt và áp dụng; phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2022-2025 của Trường Đại học Công nghệ;

   Căn cứ Tờ trình ngày 20 tháng 4 năm 2022 về “phương án thu học phí bậc sau đại học năm học 2022 -2023” của các phòng Kế hoạch – Tài chính, Công tác Sinh viên, Đào tạo;

   Xét đề nghị của phòng Kế hoạch – Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

   Điều 1. Thời gian đào tạo kéo dài được tính từ khi kết thúc thời gian đào tạo chuẩn và không vượt quá ngưỡng tối đa theo qui chế đào tạo cho đến thời điểm:

* Bảo vệ thành công luận văn đối với học viên cao học (HV).

* Bảo vệ thành công luận án cấp cơ sở đối với nghiên cứu sinh (NCS).

   Điều 2. Định mức học phí đào tạo thạc sĩ trong thời gian đào tạo kéo dài

     * Học phí tính theo số tín chỉ thực tế mà HV đăng ký trong học kỳ kéo dài nhân với định mức học phí tín chỉ tương ứng trong học kỳ đó.

    * Học phí đào tạo thạc sĩ cho các HV có quốc tịch nước ngoài trong thời gian đào tạo kéo dài tính như HV Việt Nam.

   Điều 3. Định mức học phí đào tạo tiến sĩ trong thời gian đào tạo kéo dài

   * Học phí trong thời gian đào tạo kéo dài tính theo niên chế, mức thu bằng 50% học phí trong thời gian đào tạo chuẩn của năm học tương ứng.

   * Học phí đào tạo cho các NCS có quốc tịch nước ngoài trong thời gian đào tạo kéo dài tính như NCS Việt Nam.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ học kỳ I năm học 2022-2023 và thay thế cho Quyết định số 827/QĐ-ĐT ngày 01/11/2016.

Bài viết liên quan