Nộp hồ sơ học bổng duy trì cho NCS, TTS có năng lực nghiên cứu xuất sắc năm 2021

Căn cứ Quyết định số 3688/QĐ-ĐHQGHN ngày 19 tháng 11 năm 2021 về việc ban hành Quy định xét cấp học bổng của ĐHQGHN cho nghiên cứu sinh (NCS) và thực tập sinh (TTS) có năng lực nghiên cứu xuất sắc;

 Căn cứ Quyết định số 565/QĐ-ĐHQGHN ngày 09 tháng 03 năm 2022 về việc phê duyệt danh sách ứng viên được cấp học bổng của ĐHQGHN năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1625/QĐ-ĐHQGHN ngày 11 tháng 05 năm 2023 về phê duyệt danh sách ứng viên được cấp học bổng duy trì của ĐHQGHN năm 2022;

Căn cứ Công văn số 305/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 26 tháng 01 năm 2024 về việc xét, cấp học bổng duy trì cho NCS, TTS có năng lực nghiên cứu xuất sắc năm 2021.

Phòng Công tác sinh viên thông báo tới các đơn vị và các nghiên cứu sinh (NCS) , Thực tập sinh (TTS) (danh sách đính kèm) về việc triển khai học bổng duy trì cho NCS, TTS có năng lực nghiên cứu xuất sắc như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét cấp duy trì:

NCS và TTS đã được nhận học bổng năm 2021 theo Quyết định số 565/QĐ-ĐHQGHN ngày 09/03/2022 của ĐHQGHN (trừ những trường hợp đã được cấp học bổng duy trì theo Quyết định số 1625/QĐ-ĐHQGHN ngày 11/05/2023), đáp ứng yêu cầu tại Điều 8, Điều 9, Quyết định 3688/QĐ-ĐHQGHN ngày 19/11/2021 của ĐHQGHN (Danh sách được đăng ký xét).

2. Hồ sơ đăng ký xét cấp duy trì

– Đơn xin xét cấp học bổng trong thời gian học tập, nghiên cứu (mẫu đơn)

– Báo cáo tiến độ học tập, nghiên cứu và kế hoạch 06 tháng tiếp theo có xác nhận của người hướng dẫn và bảo trợ nghiên cứu;

– Danh mục công trình công bố kèm theo bản photo các bài báo đã đăng;

– Biên bản đánh giá của đơn vị chuyên môn khẳng định nội dung của các bài báo liên quan trực tiếp đến lĩnh vực nghiên cứu của NCS/TTS; xác định tạp chí thuộc danh mục ISI/Scopus và xếp hạng của tạp chí.

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu NCS/TTS xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng NCS/TTS xuất sắc năm 2021 xét duy trì. Họ và tên, ngày sinh, địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Ngoài hồ sơ gốc, ứng viên nộp cùng hồ sơ dạng 1 file pdf gồm bản scan các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự trên, tên file và họ tên NCS/TTS gửi tới email: nthue153@vnu.edu.vn trước 16h30 ngày 06/02/2024.

Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan