Miễn/giảm học phí học kỳ II năm học 2021-2022 cho các sinh viên đại học hệ chính quy

   Căn cứ Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/10/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHQGHN;

   Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Thủ tướng chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách  miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

   Căn cứ Quy chế về Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Công nghệ được ban hành theo Quyết định số 520/QĐ-ĐHCN ngày 19/07/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ;

   Xét Hồ sơ xin miễn/giảm học phí của sinh viên đại học hệ chính quy thuộc các đối tượng được hưởng;

   Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác sinh viên.

   Hiệu trưởng trường ĐHCN quyết định:

   Điều 1. Miễn/giảm học phí học kỳ II năm học 2021-2022 cho các sinh viên đại học hệ chính quy có tên trong các Danh sách Sinh viên hệ CLC TT23; Sinh viên đại học hệ chính quy (đối với sinh viên TT23, số tiền được miễn/giảm tương đương có ghi chi tiết trong từng danh sách).

   Điều 2. Các Trưởng phòng Hành chính – Quản trị, Công tác sinh viên, Kế hoạch – Tài chính, các sinh viên có tên ở Điều 1, các Thủ trưởng đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Bài viết liên quan