Lịch thi bổ túc kiến thức kỳ thi tuyển sinh Sau Đại học đợt 1 năm 2018

Giờ Thứ Ngày thi Học phần Giảng đường
18h00 3 10/04/2018 Lập trình 302-GĐ2
18h00 4 11/04/2018 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Xử lý tín hiệu số

302-GĐ2
18h00 5 12/04/2018 Cơ sở dữ liệu 302-GĐ2
18h00 6 13/04/2018 Toán rời rạc 304-G2

               

Bài viết liên quan