Kiểm tra thông tin điểm/điểm rèn luyện toàn khóa học để làm căn cứ đề xuất xét học bổng khuyến khích học tập toàn khóa

Căn cứ Quyết định số 5249/QĐ-ĐHQGHN ngày 27/12/2014, Quy định về việc quản lý và sử dụng học bổng tại ĐHQGHN;

Căn cứ công văn số 1513/ĐHQGHN-CTCTHSSV ngày 23/4/2015 về việc “kết quả học tập để xét học bổng”;

Phòng CTSV thông báo danh sách các sinh viên có điểm TBC học tập toàn khóa đạt yêu cầu “không có điểm dưới B”, và ĐRL tương ứng trong toàn khóa học (Danh sách).

Điều kiện xét HB KKHT toàn khóa cụ thể như sau:

1. Kết quả học tập và rèn luyện toàn khóa học đạt loại Khá trở lên đối với sinh viên chương trình chuẩn; Kết quả học tập đạt loại Giỏi trở lên, rèn luyện loại Tốt trở lên đối với sinh viên chương trình Chất lượng cao.

2. Không có học phần nào bị điểm dưới B.

3. Số sinh viên được nhận học bổng hệ chuẩn dựa trên 8% nguồn thực thu học phí đại học hệ chính quy trong học kỳ I năm học 2023-2024 theo chương trình học, ngành học, khóa học (Nhà trường sẽ cấp HB KKHT cho các sinh viên có đủ điều kiện theo thứ tự từ cao xuống thấp, cho tới khi hết kinh phí chi học bổng KKHT cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 12/2023).

Đề nghị các sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 12/2023 kiểm tra thông tin trong danh sách, nếu có thắc mắc vui lòng đến trực tiếp phòng CTSV (104 – E3), trong giờ hành chính hoặc gửi vào hộp thư hangtt@vnu.edu.vn.

Thời hạn gửi thắc mắc là trước 11h30 ngày 25/01/2024. Nhà trường sẽ không giải đáp mọi thắc mắc sau thời gian nói trên.

Trân trọng!

Bài viết liên quan