Kiểm định chất lượng

      Trường Đại học Công nghệ là một trong những đơn vị đi đầu trong hoạt động kiểm định chất lượng. Từ khi thành lập đến nay, Nhà trường đã thực hiện nhiều đợt đánh giá, kiểm định cấp đơn vị đào tạo và cấp chương trình đào tạo.

1. Kiểm định chất lượng Trường Đại học Công nghệ

        Trường Đại học Công nghệ đã thực hiện 03 đợt đánh giá ngoài vào những năm 2007, 2012 và 2016. Đợt kiểm định năm 2016 do đoàn đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc ĐHQG TP. HCM thực hiện. Nhà trường đã đạt 88.52% tiêu chí và được  cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo quyết định số 06/VBHN-BGDĐT ngày 4/3/2014 của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

2. Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

         Nhà trường đã thực hiện kiểm định chất lượng 03 chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) và đánh giá ngoài đối với 6 chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của ĐHQGHN, cụ thể như sau:

 a) Kiểm định theo bộ tiêu chuẩn của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA):

Stt

Chương trình đào tạo

Năm kiểm định

1

Cử  nhân ngành Công nghệ Thông tin

Năm 2009

2

Cử nhân ngành Công nghệ Điện tử – Truyền thông

Năm 2013

3

Cử nhân ngành Khoa học Máy tính

Năm 2014

  b) Đánh giá ngoài theo bộ tiêu chuẩn của ĐHQGHN:

Stt

Chương trình đào tạo

Năm ĐGN

1

Cử  nhân ngành Công nghệ Thông tin

Năm 2005

2

Cử nhân ngành Vật lý kỹ thuật

Năm 2014

3

Kỹ sư ngành Cơ học kỹ thuật

Năm 2014

4

Cử nhân ngành công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

Năm 2015

5

Cử nhân ngành Hệ thống thông tin

Năm 2015

6

Thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật phần mềm

Năm 2016