Kết quả xét học bổng KKHT học kỳ I, năm học 2017-2018

    Ngày 05/10/2017, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng sinh viên Trường Đại học Công nghệ đã họp xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2017-2018 cho sinh viên đại học hệ chính quy. Phòng Công tác Sinh viên thông báo:

1. Tiêu chí và kinh phí cấp xét học bổng:

     *Tiêu chí xét: Căn cứ vào kết quả học tập, rèn luyện học kỳ II, năm học 2016-2017 của sinh viên. Các sinh viên được xét nhận học bổng thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau đây:

– Không có môn học nào bị điểm dưới B,

       – Hoàn thành ít nhất 12 tín chỉ (đối với lớp K58N, K58H), 13 tín chỉ (đối với lớp K59M) và 14 tín chỉ (đối với các lớp còn lại).

       – Kết quả học tập và rèn luyện đạt loại Khá trở lên đối với sinh viên chương trình chuẩn; Kết quả học tập đạt loại Giỏi trở lên, rèn luyện loại Tốt trở lên đối với sinh viên chương trình Chất lượng cao/Nhiệm vụ chiến lược/chất lượng cao theo thông tư 23/2014/TT-BGDĐT.

* Kinh phí dùng để cấp học bổng cho sinh viên

       – Đối với sinh viên chất lượng cao theo thông tư 23/2014/TT-BGDĐT: Kinh phí dành cho việc cấp học bổng là 150.000.000đ, trong đó sinh viên Khoa Công nghệ thông tin là 100.000.000đ, sinh viên Khoa Điện tử viễn thông là 50.000.000đ;

      – Đối với sinh viên còn lại: Kinh phí dùng để cấp học bổng cho sinh viên bằng 8% nguồn thực thu học phí đại học hệ chính quy trong học kỳ II, năm học 2016-2017 của từng ngành, từng khóa. Kinh phí của từng ngành không sử dụng hết sẽ được chuyển sang ngành khác trong Khoa.

2. Sinh viên đề nghị được cấp học bổng: Dự kiến gồm 147 người có tên trong DS SV các khoa

      Đề nghị các sinh viên đại học hệ chính quy kiểm tra lại danh sách đề nghị được cấp học bổng nếu thấy có sai sót thì gửi đơn đến Phòng Công tác sinh viên trước 16h30, thứ Năm, ngày 12/10/2017 để Nhà trường xem xét, Nhà trường sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào nộp đơn thắc mắc sau thời hạn nói trên.

Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan