Kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư đợt 1 năm 2022

    Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Thông báo số 94/ĐHCN-TCCB ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Trường Đại học Công nghệ về nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022; Ngày 14/4/2022, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ đã ban hành Quyết định thành lập Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư đợt 1 năm 2022.

    Ngày 21/4/2022, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của Trường đã xem xét, trao đổi, thảo luận công khai và bỏ phiếu tín nhiệm xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư đợt 1 năm 2022, kết quả như sau:

STT Họ và tên Chức danh đăng ký bổ nhiệm Ngành/Chuyên ngành khoa học xét bổ nhiệm Tổng số phiếu đồng ý/

Số thành viên HĐ có mặt/ Tổng số thành viên HĐ

1. Trần Trọng Hiếu Phó giáo sư Công nghệ thông tin 07/07/07

Đạt

2. Hoàng Văn Xiêm Phó giáo sư Điện tử 07/07/07

Đạt

    Trường Đại học Công nghệ thông báo tới toàn thể viên chức và người lao động trong Trường được biết. Các ý kiến (nếu có) vui lòng gửi về Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư đợt 1 năm 2022 qua phòng Tổ chức Cán bộ, trước ngày 06/5/2022.

    Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan