Kết quả xem lại bài thi học kỳ phụ năm học 2016-2017

      Sau khi xử lý đơn xin xem lại điểm môn học học kỳ phụnăm học 2016-2017 của sinh viên theo quy định, Phòng Đào tạo thông báo kết quả như sau:

1. Danh sách sinh viên có thay đổi điểm môn học (SV nộp đơn)

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần Mã LMH Điểm trước

khi xem

Điểm sau

khi xem

Lý do
TP CK TP CK
1                      14020038 Phạm Đức Chung 13/11/1996 K59CB Cấu trúc dữ liệu và giải thuật INT2203 1 0.0   3.3 8.5   6.7 GV cộng sót điểm
2                      14020544 Trương Văn Tý 14/09/1996 K59CC Cấu trúc dữ liệu và giải thuật INT2203 1 0.0   4.5 9.5   8.3 GV cộng sót điểm
3                      14020041 Nguyễn Minh Công 17/09/1996 K59N Cấu trúc dữ liệu và giải thuật INT2203 1 0.0   4.2 8.5   7.6 GV cộng sót điểm
4                      14020586 Phan Văn Hoan 06/02/1996 K59T Cấu trúc dữ liệu và giải thuật INT2203 1 0.0   2.7 9.0   6.3 GV nhập nhầm điểm
5                      15021854 Lưu Văn Phúc 25/07/1997 K60CD Cấu trúc dữ liệu và giải thuật INT2203 1 0.0   4.2 8.5   7.6 GV cộng sót điểm
6                      15020884 Đào Mạnh Tùng 25/06/1997 K60CB Cấu trúc dữ liệu và giải thuật INT2203 1 0.0   2.7 7.5   5.7 GV cộngsót điểm
7                      15021377 Đỗ Thành Công 20/08/1997 K60CCLC Xác suất thống kê MAT1101 1   6.0 6.0   8.0 7.2 GV cộng sót điểm
8                      15021889 Phạm Bá Dương 11/03/1997 K60CD Xác suất thống kê MAT1101 1   2.0 4.0   3.0 4.6 GV cộng sót điểm
9                      14020372 Lê Anh Quân 13/11/1996 K59T Xác suất thống kê MAT1101 1   2.0 4.2   3.5 5.1 GV cộng sót điểm
10                  16021362 Trần Quang Bách 05/06/1998 K61CAC Lập trình hướng đối tượng INT2204 1   6.0 6.9   6.5 7.2 GV cộng sót điểm

Danh sách gồm 10 sinh viên./.
Ghi chú: Viết tắt TP: Thành phần; CK:Cuối kỳ; TĐ: Tổng điểm; GV: Giảng viên.

2. Danh sách sinh viên có thay đổi điểm môn học (GV đề nghị)

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần Mã LMH Điểm trước

khi xem

Điểm sau

khi xem

Lý do
TP CK TP CK
1          14020185 Ngô Văn Hoan 18/02/1994 K59CB Cấu trúc dữ liệu và giải thuật INT2203 1 9.0   6.3 0.0   2.7 GV nhập nhầm điểm
2          16020054 Nguyễn Đình Khoa 15/11/1998 K61H Giải tích 1 MAT1041 2 5.1   5.7 6.6   6.3 GV chấm sót điểm

Danh sách gồm 2 sinh viên./.
Ghi chú: Viết tắt TP: Thành phần; CK:Cuối kỳ; TĐ: Tổng điểm; GV: Giảng viên.

3. Danh sách sinh viên không thay đổi điểm môn học

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần Mã LMH
1                      14020586 Phan Văn Hoan 06/02/1996 K59T Giải tích 2 MAT1095 1
2                      14020215 Nguyễn Đình Hùng 16/03/1996 K59ĐB Giải tích 2 MAT1095 1
3                      15021881 Trần Thị Thơ 28/02/1997 K60CD Xác suất thống kê MAT1101 1
4                      14020495 Trần Văn Trung 12/04/1996 K59ĐB Giải tích 2 MAT1095 1

Danh sách gồm 4 sinh viên./.

      Ghi chú: Những sinh viên có tên trong “Danh sách sinh viên không thay đổi điểm môn học” đến Bộ phận tiếp người học (P104-E3) nộp lệ phí xem lại bài thi, hạn cuối cùng để nộp là ngày 25/09/2017.

Bài viết liên quan