Kết quả học tập để xét học bổng theo Công văn số 1513/ĐHQGHN-CTHSSV

          Kết quả học tập để xét học bổng theo Công văn số 1513/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 23 tháng 4 năm 2015 của Giám đốc ĐHQGHN. Nội dung:

          Ngày 27/12/2014, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5249/ĐHQGHN-CTHSSV về việc quản lý và sử dụng học bổng tại ĐHQGHN.

        Tuy nhiên, căn cứ vào Quy chế đào tạo đại học được ban hành kèm theo Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/014 của ĐHQGHN và tình hình thực tế phần mềm quản lý đào tạo ở ĐHQGHN hiện nay, Đại học Quốc gia Hà Nội có sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 2 điều 5 chương II Quyết định số 5249/ĐHQGHN-CTHSSV về việc quản lý và sử dụng học bổng tại ĐHQGHN như sau:

         Thay thế cụm từ “chỉ tính điểm thi lần đầu tiên bằng cụm từ “là điểm trung bình chung các học phần tính đến thời điểm xét học bổng.

Bài viết liên quan